Opracowując plan swojego biznesu, należy dążyć do osiągnięcia jak najwyższej jakości tegoż dokumentu. Aby to osiągnąć należy przestrzegać kilku sztandarowych zasad, dotyczących zarówno aspektu formalnego, jak i merytorycznego.

Zasady te są następujące:

 • kompleksowość – nakazuje zawarcie w biznesplanie danych bieżących, a także przewidywań dotyczących wszystkich priorytetowych obszarów działalności planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • długofalowość – prezentacja przewidywań dotyczących działalności gospodarczej w długim horyzoncie czasowym (najczęściej jest to okres od 3 do 5 lat),
 • funkcjonalność – jest ona warunkiem bezproblemowego wdrożenia planu biznesowego w praktyce, czyli pozwala przełożyć założenia zawarte w dokumencie na konkretne działania,zasady
 • wykonalność – warunkowana przez trzy wyznaczniki:
  • obiektywna ocena planowanych działań,
  • zapewnienie i dobór odpowiednich środków,
  • możliwość osiągnięcia konkretnych celów w określonym terminie,
 • wariantowość – stosowana, aby dopasować działania podejmowane przez kierownictwo w różnych scenariuszach zdarzeń. Zakłada się, że plan biznesowy może być tworzony w trzech wariantach:
  • umiarkowanym – odzwierciedlającym najbardziej prawdopodobną sytuację w sektorze (przyjmowany jako wariant podstawowy),
  • optymistycznym – ukazuje rozwój sytuacji, gdzie wszystkie pomyślne założenia zostają spełnione,
  • pesymistycznym – prezentującym skrajnie niekorzystny bieg zdarzeń dla przedsiębiorstwa,
 • adekwatność – jest to dostosowanie formy oraz treści planu do wymagań jego odbiorcy,
 • czytelność – wymagana, aby biznesplan był dla odbiorcy przejrzysty, zrozumiały, nie budzący wątpliwości,
 • zwięzłość – jest to nadanie dokumentowi, jakim jest plan biznesu, optymalnej objętości, tak aby ilość informacji w nim zawarta nie była dla adresata ani zbyt przytłaczająca, ale też nad wyraz lakoniczna,
 • wiarygodność danych – udokumentowanie informacji zawartych w biznesplanie za pomocą odpowiednich, rzetelnych źródeł,
 • poprawność rachunkowa – niezbędna do poprawnej oceny kondycji finansowej przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe zasady oraz kwestie zawarte w części I artykułu dotyczącego tworzenia planu biznesowego, z całą pewnością można stwierdzić, że biznesplan jest dokumentem, który już w fazie koncepcyjnej przedsięwzięcia, może w znacznym stopniu ułatwić planowanie strategiczne.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany