Dla ludzi młodych emerytura to pojęcie bardzo odległe. Jednak, biorąc pod uwagę państwowy system emerytalny w postaci ZUS, oszczędzanie na ten właśnie cel powinno się zacząć jak najwcześniej. Pomocne w tym może okazać się Indywidualne Konto Emerytalne – IKE. Czym ono jest i jak działa?

IKE to jedna z form indywidualnego oszczędzania na swoją emeryturę w ramach dobrowolnego, III filaru. Ważny jest również fakt, iż tylko jedna osoba może korzystać z jednego rachunku IKE. Wpłat na konto może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.

Rachunek IKE można założyć podpisując umowę z:

  • zakładem ubezpieczeń na życie,
  • bankiem,
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym,
  • funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym,
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług, które polegają na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego.

emerytura

Wpłaty i wypłaty z IKE

Na IKE można co roku dokonywać wpłat w wysokości, maksymalnie, 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Osoba oszczędzająca może w dowolnym momencie zakończyć oszczędzanie i wycofać zgromadzone na IKE środki. Wiąże się to jednak z koniecznością zapłacenia 19% podatku Belki (jak w przypadku lokat).

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 18 listopada 2014 r.), które dotyczyło wysokości kwoty wpłat na IKE w roku 2015, wysokość tej kwoty aktualnie wynosi 11 877 zł.

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku IKE ma miejsce wyłącznie na wniosek oszczędzającego po:

  • osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub
  • nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu dodatkowego warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych lub
  • dokonaniu ponad połowy wartości wpłat, ale nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty z rachunku IKE.

Wypłata w powyższych wariantach zwolniona jest z podatku Belki, w związku z gromadzeniem oszczędności na IKE.

Moment, w którym zostanie dokonana wypłata środków zgromadzonych na IKE zależy od oszczędzającego. Również on decyduje jaka będzie forma wypłaty, a są tu dwie możliwości:

  • jednorazowo będzie wypłacony cały zgromadzony kapitał,
  • wypłata zgromadzonych na IKE środków będzie miała formę ratalną.

W umowie o prowadzenie rachunku IKE istnieje możliwość wskazania osoby (lub kilku osób), której zostaną wypłacone środki po śmierci oszczędzającego. W przypadku, gdy oszczędzający nie wyznaczy nikogo, środki zgromadzone przez niego na IKE przypadają jego formalnym spadkobiercom. Natomiast w przypadku IKE prowadzonego przez zakłady ubezpieczeń na życie środki przyznane na podstawie umowy przypadają najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany