Oszczędzać na swoja emeryturę można na kilka sposobów. Nie tak dawno poruszony został temat IKE, jako jednej z opcji dostępnej w ramach III filaru. Dziś zajmiemy się kolejną możliwością dostępną w ramach dobrowolnego oszczędzania, czyli Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE.

IKZE jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, ponieważ pojawiało się dopiero w 2012 roku. Obok IKE, ma ono stanowić atrakcyjne alternatywy oszczędzania dla osób, którym nie jest obojętne to, ile będzie wynosiło ich świadczenie emerytalne. Możliwość złożenia IKZE przysługuje osobie, która ukończyła lat 16. Na jednym IKZE gromadzić oszczędności może wyłącznie jedna osoba. IKZE można jednak założyć mimo faktu posiadania IKE.

Oszczędzający ma możliwość dopasowania wysokości i częstotliwości wpłat na IKZE do swoich możliwości. Kapitał zgromadzony na IKZE w razie śmierci oszczędzającego podlega dziedziczeniu i jest wypłacany wskazanym przez oszczędzającego osobom. Co ważne, kapitał ten nie jest obciążony podatkiem od spadku i darowizn.

IKZE może być prowadzone przez zawarcie umowy z:

  • funduszem inwestycyjnym,
  • zakładem ubezpieczeń,
  • bankiem,
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego,
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Wpłaty i wypłaty z IKZE

Roczny limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego został ustalony dla wszystkich oszczędzających na równym poziomie. Mianowicie, wynosi on 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2015 r. jest to kwota 4 750,80 zł. Co istotne, limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat obowiązujący w roku poprzednim. Środki wpłacane
w roku 2015 na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnegopomniejszać płacony podatek, w roku kolejnym.

Wypłaty z konta, po osiągnięciu ustawowego wieku 65 lat, są opodatkowane jedną, 10% stawką podatku. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego oszczędzającego na rzecz osoby uprawnionej także podlega opodatkowaniu w wysokości 10%. Wypłata kapitału zgromadzonego
w ramach IKZE następuje wyłącznie:

  • na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej
    5 lat kalendarzowych,
  • w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Środki zgromadzone na IKZE mogą być, w zależności od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub
w ratach. Wypłata ratalna z rachunku następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania
w ramach IKZE był krótszy (jednak nie krótszy niż lat 5). W takiej sytuacji wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany