Dosyć częste jest ludzkie przekonanie, iż lepiej jest mieć własny, nawet mały interes, niż pracować dla kogoś innego, jako pracownik najemny. Wiele osób z nieskrywaną dumą i satysfakcją mówi
o swojej firmie „mała, ale własna”. Ze stwierdzeniem powyższym kojarzą się bezsprzecznie takie słowa jak: przedsiębiorca, przedsiębiorczość, własna działalność gospodarcza.

Aby lepiej zrozumieć istotę koncepcji prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy zacząć od definicji tego, czym jest przedsiębiorstwo. Tak więc przedsiębiorstwo można rozpatrywać w aspekcie:

  • techniczno – organizacyjnym,
  • ekonomiczno – finansowym.

W aspekcie techniczno – organizacyjnym przedsiębiorstwo to zbiór odpowiednio dobranych i zorganizowanych materialnych i niematerialnych elementów, które służą realizacji określonych działań gospodarczych. Jest to jednostka posiadająca swą siedzibę, nazwę, strukturę organizacyjną oraz osobowość prawną. Jest również wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym, a także terytorialnym. W aspekcie ekonomiczno – finansowym przedsiębiorstwo jest zaś podmiotem, który powołany został do przynoszenia korzyści materialnych jego właścicielom. Dzięki zaspokajaniu potrzeb otoczenia organizacja generuje przychody, z których w pierwszej kolejności pokrywa koszty prowadzonej działalności.

spotkanie biznes

Przedsiębiorczość

Istnieje wiele definicji przedsiębiorczości. Według jednej z nich przedsiębiorczość jest to zdolność podejmowania
i rozwiązywania, w sposób twórczy, nowych problemów, umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans, elastyczne przystosowanie się do zmieniających się warunków otoczenia. Dwie główne cechy przypisywane przedsiębiorczości to:

  • ekspansywność – dążenie do dorównania najlepszym, wyznaczanie sobie ambitnych celów dla osiągnięcia większych efektów,
  • innowacyjność – wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie wszelkich twórczych rozwiązań.

Można więc wysunąć założenie, iż przedsiębiorczość jest poniekąd wrodzoną dyspozycyjnością psychologiczną, jak też nabytą w trakcie nauki umiejętnością. Tak jak w wielu innych dziedzinach ludzkiego życia, najbardziej spektakularne sukcesy odnosi jednostka uzdolniona w sposób naturalny, a jednocześnie posiadająca wiedzę nabytą
w procesie nauki oraz praktyki. Praktykę, w kwestii przedsiębiorczości, zdobytą w wyniku działalności rynkowej.

Cechy dobrego przedsiębiorcy

Osoba posiadająca znamię przedsiębiorczości musi bezwzględnie poznać realia panujące na rynku, na którym zamierza prowadzić swą działalność.

Drugą cechą osoby przedsiębiorczej jest elastyczność, a co za tym idzie, dynamika działania. Ludzie dzielą się na jednostki inicjatywne, aktywne, poszukujące nowych rozwiązań oraz osoby takie, które w swych działaniach są bierne, obawiające się ryzyka wynikającego ze zmian. Tylko osoby obdarzone cechami wymienionymi na początku, mają szansę na sukces, ponieważ biznes jako środowisko bardzo niestabilne może być oparciem wyłącznie dla osób umiejących adaptować się do zupełnie nowych sytuacji, niejednokrotnie wymagających diametralnych zmian
w planowaniu, strategii oraz zakresie i rozmachu działań.

Wielu specjalistów z zakresu psychologii zarządzania, wśród kluczowych cech właściwych przedsiębiorcom, wskazuje także umiejętność myślenia strategicznego. Cechę tę rozumie się jako zdolność do tworzenia scenariuszy daleko wybiegających w przyszłość, które są później podstawą do budowania możliwych kierunków rozwoju organizacji, poszukiwania potencjalnych korzyści oraz ewentualnych zagrożeń i planowania związanych z nimi niezbędnych działań.

Następną cechą, wyróżniającą przedsiębiorców to równowaga intelektualna oraz emocjonalna, czyli staranne przemyślanie poczynanych działań, a także nie uleganie emocjom w sytuacjach niekomfortowych dla przedsiębiorstwa.

Osoba przedsiębiorcza musi posiadać zdolność przewodzenia oraz współpracy z innymi ludźmi. Umiejętność przewodzenia bez towarzyszących jej predyspozycji do współpracy tworzy bowiem zachowanie, określające człowieka w kategorii „dyktatora”. Natomiast harmonijne połączenie tych dwóch elementów jest niezwykle przydatne m.in.
w utrzymywaniu kontaktów z partnerami bądź klientami.

Przedsiębiorca musi być odważny, nie może bać się podejmowania wyzwań oraz odpowiedzialności z nich wynikającej. Odwaga bowiem, wzmacnia u przedsiębiorcy wolę do osiągnięcia sukcesu. Jak wiadomo, nie ma ludzi, którzy nie boją się niczego, natomiast chodzi o to, aby te, czasem bezpodstawne, obawy, kładły się cieniem na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Następną, niezbędną wręcz, cechą pożądaną u przedsiębiorców jest pewność siebie. Okazanie pewności siebie budzi zaufanie partnerów czy współpracowników. Świadczy o tym, że przedsiębiorca „wie, czego chce” i będzie do tego dążył.

Ostatnim, przytoczonym tu przymiotem, jest ambicja. Pokazuje ona, że dana osoba posiada gruntownie opracowany plan, zna cel swych dążeń oraz wie, do czego jest zdolna.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany