Życie gospodarcze jest determinowane przez szereg czynników. By modyfikować politykę pieniężną oraz wdrażać innowacje w zakresie opieki społecznej tudzież edukacji konieczna jest znajomość najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Czym one są? To podgrupa wskaźników ekonomicznych, do których zaliczane są również finansowe wskaźniki, takie jak: rentowność, płynność finansowa, zarządzanie, zdolność do spłacenia zadłużenia etc.

Istotnym jest, iż na bazie raportów, danych tudzież indeksów i statystyk można planować budżet na kolejne lata, a także modyfikować działania w zakresie wdrażania obecnych strategii ekonomicznych. Wśród najpopularniejszych wskaźników makroekonomicznych znajdują się m.in.:

  • PKB na 1 mieszkańca – a więc produkt krajowy brutto. Ma on spore znaczenie w zakresie diagnozowania stanu gospodarki danego państwa, a składają się nań takie elementy, jak: inwestycje, wydatki rządowe, konsumpcja oraz zmiany zapasów, a także różnica pomiędzy dochodami z eksportu a wydatkami za artykuły importowane. Ten ostatni czynnik nosi nazwę bilansu handlowego kraju i może mieć wartość dodatnią bądź ujemną, w zależności od tego czy przeważa eksport (jak w przypadku Chin) czy też import (co dotyczy także Polski). Można wyróżnić kilka odmian tego wskaźnika. PKB „realne” jest najbardziej miarodajnym uwzględnia bowiem zmiany wartości pieniądza, a zatem aktualną inflację;
  • stopa bezrobocia podawana w procentach i wyrażająca stopień nasilenia tego zjawiska społecznego i ekonomicznego w danej populacji. Co ważne, stosunek osób pozbawionych pracy do tych aktywnych na rynku ekonomicznym wylicza się w oparciu o określone zasady. Bezrobotni są grupą, w skład której wchodzą mężczyźni i kobiety powyżej 15 r. życia, niepracujący oraz zdolni do podjęcia pracy (oraz wyrażający taką chęć);

Życie gospodarcze jest determinowane przez szereg czynników. By modyfikować politykę pieniężną oraz wdrażać innowacje w zakresie opieki społecznej tudzież edukacji konieczna jest znajomość najważniejszych wskaźników makroekonomicznych.

  • wskaźnik inflacji – jest istotny z uwagi na to, iż opisuje aktualną sytuację gospodarczą kraju w sposób kompleksowy. Inflacja oznacza wzrost cen związany z dominacją popytu nad podażą produktów. Pieniędzy jest dużo więcej, niż towarów, które można za nie nabyć. Inflacja może mieć wymiar bazowy bądź całkowity. O ile całkowita inflacja (z ang. CPI) jest indeksem cen konsumentów, to inflacja bazowa (CPI Core) ma wartość pomniejszoną o ceny żywności oraz energii.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany