Prowadzenie przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości, bądź też samozatrudnienie w oparciu o działalność gospodarczą wymagają posiadania informacji dotyczących aktualnych przepisów. Jedne z najważniejszych zawiera ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, której kolejna nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2017. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia, z którymi warto się zapoznać, aby funkcjonować na krajowym rynku dóbr i usług w sposób zgodny z prawem.

Zmiany, które zaszły w ramach dokumentu, jakim jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnym obejmują szeroki zakres zagadnień. Zaliczają się do nich m.in.:

  • zmiany dotyczące opodatkowania. Tutaj wyróżniono kilka sytuacji, takich jak:
    1. wprowadzenie nowego podatku – dotychczas obowiązująca podstawa opodatkowania od osób prawnych liczyła 19 proc. Obecnie będzie ona obniżona do 15 proc., jeżeli podmiotem będą pozostawać: rozpoczynający działalność, drobni przedsiębiorcy;
    2. zasady obejmujące szacowanie przychodów wygenerowanych na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki/spółdzielni nie będącej przedsiębiorstwem oraz określające moment, w których przychód został uzyskany;
    3. zwolnienie od opodatkowania funduszy inwestycyjnych – od tej pory obowiązku rozliczania się w ramach podatku dochodowego od osób prawnych muszą dokonywać wszystkie podmioty poza funduszami inwestycyjnymi otwartymi. Fundusze inwestycyjne zamknięte oraz otwarte o profilu specjalistycznym nie mogą tym samym ubiegać się o uchylenie obowiązku płacenia świadczenia;
  • zmiany w definicji właściciela rzeczywistego – czyli podmiotu nie będącego ani przedstawicielem ani żadnego typu pośrednikiem, lecz otrzymującego należność na własny użytek. Takie doprecyzowanie jest kluczowe. W oparciu o artykuł ustawy właściciel rzeczywisty może być zwolniony z opodatkowania przychodów, m.in. z tytułu praw autorskich, praw patentowych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych, użytkowania przemysłowych urządzeń jak również środków transportu etc.;
  • modyfikacje w zakresie tego, jak definiowana będzie spółka, która nie jest osobą prawną – od początku br. takim mianem w przepisach ustawy są określane: spółki komandytowo – akcyjne (znajdujące się na terenie RP, bądź posiadające w kraju siedzibę zarządu); spółki kapitałowe zrzeszone w organizacjach; spółki bez osobowości prawnej pozostające poza granicami Polski i rozliczające tamże podatek;
  • zapisy regulujące opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w Polsce przez podmioty, których siedziba bądź zarząd znajdują się w innym państwie. Tutaj uwzględniono zarówno przychody pochodzące z działalności na terenie RP (nawet jeśli zakład jest definiowany jako zagraniczny), jak i papierów wartościowych czy derywat (bądź innych instrumentów pochodnych pozostających w obrocie publicznym), dochody wynikające z posiadania udziałów w spółce, praw do nieruchomości położonych w kraju. Zaznaczono przy tym, w jaki sposób i kiedy wyliczana jest wartość takich aktywów.

ustawa o podatku dochodowym od osob prawnych

Powyżej przedstawione zmiany mają za zadanie ułatwiać regulowanie stosunku prawnego przed przedsiębiorców. Takie nowelizacje są istotne zwłaszcza dla osób rozpoczynających działalność, toteż warto na bieżąco śledzić zmiany w przepisach.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany